×

Het Classicale College voor Opzicht


Zorgen of klachten over “leven en wandel” van gemeenteleden kunnen in de eerste instantie geuit worden bij de kerkenraad. Als het kerkenraadsleden betreft is de Classis het eerste adres. Beslissingen over het al dan niet toepassen van maatregelen zijn echter voorbehouden aan het College voor Opzicht.

Het Classicale College voor Bezwaren en Geschillen


Wie een bezwaar heeft tegen een besluit of een handeling van de kerkenraad, kan dat kenbaar maken bij het College voor de behandeling van bezwaren en geschillen.
 

Het Classicale College voor Visitatie


Als er spanningen of moeilijkheden zijn in een kerkenraad of een andere ambtelijke vergadering, kan er een beroep worden gedaan op bemiddeling door het College voor Visitatie.

Het Classicale College voor Beleid en Beheerszaken


Het college voor de behandeling van beheerszaken houdt het toezicht op de financiën van de gemeenten en Classis en bemiddelt ook bij geschillen in vermogensrechtelijke zaken.