×

Het Classicale College voor Beleid en Beheerszaken


Het college voor de behandeling van beheerszaken houdt het toezicht op de financiën van de gemeenten en Classis en bemiddelt ook bij geschillen in vermogensrechtelijke zaken.

De classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken zien toe op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten, diaconieën, en classicale vergaderingen. Daarnaast adviseren en ondersteunen zij de colleges van kerkrentmeesters en diakenen. Kijk voor nadere informatie bij het thema kerkbeheer.

voor een meer uitvoerige beschrijving van de taken van dit College en zijn werkwijze, klik hier :

Overige Colleges


Het Classicale College voor Opzicht


Eén van de taken van de classis is het opzicht over leer, leven en uitoefening van hun functie van ambtsdragers. Daarvoor heeft de Kerkorde geregeld dat er per classis een college voor het opzicht is. De kleine synode heeft het college voor het opzicht in de classis Utrecht samengevoegd met dat van de classis Noord-Holland. Lees meer.

Het Classicale College voor Bezwaren en Geschillen


Wie een bezwaar heeft tegen een besluit of een handeling van de kerkenraad, kan dat kenbaar maken bij het College voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Goed om te vermelden is dat bezwaren moeten ingediend worden binnen 30 dagen na het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt. Lees meer.
 

Het Classicale College voor Visitatie


Als er spanningen of moeilijkheden zijn in een kerkenraad of een andere ambtelijke vergadering, kan er een beroep worden gedaan op bemiddeling door het College voor Visitatie.  Lees meer.

Het Classicale College voor Beleid en Beheerszaken


Het college voor de behandeling van beheerszaken houdt het toezicht op de financiën van de gemeenten en Classis en bemiddelt ook bij geschillen in vermogensrechtelijke zaken.  Lees meer.