×De Classis Noord-Holland is er voor de gemeenten

Classis Noord-Holland


Want waar twee of drie samengebracht zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden! (Mat 18:20)
 


CLASSIS NOORD-HOLLAND


De Classis, eigenlijk voluit: de Classicale Vergadering, is net als alle andere besturen in de kerk samengesteld uit ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en predikanten. Via een getrapt systeem worden zij vanuit de plaatselijke gemeenten afgevaardigd naar de Classicale Vergadering (hoe dat precies zit, leest u in de Huishoudelijke regeling - link invoegen).

De Classicale Vergadering komt in de regel driemaal per jaar bijeen. In die bijeenkomsten bespreken we thema’s die voor de gemeenten van belang zijn en die de Classis helpen om daaraan zo goed mogelijk dienstbaar te zijn. Veel van de zaken die de Classis aangaan worden besproken en besloten door het Breed Moderamen (BM). Het BM wordt gevormd door de voorzitter, scriba, de Classispredikant en vijf andere leden van de Classicale Vergadering. Het BM vergadert maandelijks.
 


BELEIDSPLAN


Eind november '19 stelden wij ons beleidsplan vast. Dit is inmiddels aan alle kerkenraden toegezonden. Daarnaast is het via deze link te raadplegen. Het beleidsplan printen kan via Beleidsplan Classis Noord-Holland (printversie).

Er zijn een paar momenten waarop de gemeenten direct met de Classis te maken krijgen. Bijvoorbeeld als er een predikantsvacature is. Dan moet de kerkenraad aan het Breed-Moderamen toestemming vragen om het beroepingswerk te starten. Dat klinkt misschien ‘dreigender’ dan het is: het is vooral een moment om eens even in de spiegel te kijken. Waar staan we en wat is goed voor ons? Het BM kijkt en denkt dan graag mee. Vooral als het om een deeltijd-vacature gaat, is dat belangrijk: kan er wellicht in samenwerking met anderen gezocht worden naar een grotere formatieplaats?

Een ander voorbeeld betreft de zgn. consideraties. In onze kerk is het zo dat als de synode (het landelijk bestuur van de kerk) een wijzing voorstelt in de kerkorde of de ordinanties die bijna altijd moet voorleggen aan de kerkenraden. Hun zienswijze wordt gevraagd. Die wordt vervolgens ingestuurd naar de Classis en daar besproken. Vervolgens ontvangt de synode vanuit iedere Classis een verzamelde beschouwing van de wijzigingsvoorstellen en neemt pas daarna een definitief besluit.

De financiën van de Classis worden beheerd door de Financiële Commissie
 


CLASSIS AGENDA


 
WieDatumTijdLocatie

E-Flits

De maandelijkse nieuwsbrief
Maandelijks verschijnt er van zijn hand een E-Flits, een korte nieuwsbrief waarin hij een aantal zaken en activiteiten onder de aandacht brengt. Neem ook een abonnement! Dat kan via classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl Hier kunt u een aantal recente E-flitsen teruglezen.
 


CLASSICALE COLLEGES

Voor een aantal belangrijke zaken komt u niet bij de Classis, maar bij de zogeheten Classicale Colleges.
 
Het Classicale College voor Opzicht

Eén van de taken van de classis is het opzicht over leer, leven en uitoefening van hun functie van ambtsdragers. Daarvoor heeft de Kerkorde geregeld dat er per classis een college voor het opzicht is. De kleine synode heeft het college voor het opzicht in de classis Utrecht samengevoegd met dat van de classis Noord-Holland. Lees meer.
Het Classicale College voor Bezwaren en Geschillen

Wie een bezwaar heeft tegen een besluit of een handeling van de kerkenraad, kan dat kenbaar maken bij het College voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Goed om te vermelden is dat bezwaren moeten ingediend worden binnen 30 dagen na het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt. Lees meer.
 
Het Classicale College voor Visitatie

Als er spanningen of moeilijkheden zijn in een kerkenraad of een andere ambtelijke vergadering, kan er een beroep worden gedaan op bemiddeling door het College voor Visitatie.  Lees meer.
Het Classicale College voor Beleid en Beheerszaken

Het college voor de behandeling van beheerszaken houdt het toezicht op de financiën van de gemeenten en Classis en bemiddelt ook bij geschillen in vermogensrechtelijke zaken.  Lees meer.
 


CLASSICALE COMMISSIES

De Classis heeft drie commissies. Zij behartigen namens en voor de Classis de thema's waaraan zij verbonden zijn en kunnen de Classis gevraagd en ongevraagd van advies dienen.
 
financiële commissie Classis Noord-Holland

De financiële commissie regelt alle financiële taken van de classis, de ringen en de werkgemeenschappen. Lees meer.
De Provinciale Raad Kerk en Israël

De werkgroep zoekt naar wegen om aan deze verbondenheid met Israël en Jodendom gestalte te geven in de plaatselijke gemeenten Lees meer.


THEMA'S

Thema's van de classis.
 


roadshow
De classis Noord-Holland komt langs bij de ringen.

Informatie Roadshow.
 


Interview Classispredikant in het Noord-Hollands Dagblad
Ds Peter Verhoeff heeft een interview gegeven over het verschillend behandelen van sluiting van kerken:

Interview Ds. Peter Verhoeff.pdf

Link naar de krant: Noord-Hollands Dagblad