×

Het Classicale College voor Opzicht


Eén van de taken van de classis is het opzicht over leer, leven en uitoefening van hun functie van ambtsdragers. Daarvoor heeft de Kerkorde geregeld dat er per classis een college voor het opzicht is. De kleine synode heeft het college voor het opzicht in de classis Utrecht samengevoegd met dat van de classis Noord-Holland.

Dat college behandelt klachten over wandel en belijdenis zoals de Kerkorde het noemt of in gewonere taal leer, leven en uitoefening van het ambt van ambtsdragers, wonend binnen het werkgebied van de twee classes. Gemeenteleden, ambtsdragers, kerkenraden of mensen, die met een ambtsdrager in contact komen kunnen dergelijke klachten indienen. Daarnaast behandelt het college bezwaren tegen de voorgenomen bevestiging van ambtsdragers, wanneer de kerkenraad dergelijke bezwaren niet zelf heeft kunnen oplossen.
Het college behandelt een zaak in een samenstelling van vijf ambtsdragers, ouderlingen en predikanten, bijgestaan door een juridisch adviseur.

Het college heeft het uitgangspunt van hoor en wederhoor.

Wanneer een bezwaar of klacht binnenkomt stuurt het college die door naar degene, die het betreft met een verzoek om een reactie. In het geval van een bezwaar tegen de bevestiging van een ambtsdrager vraagt het college ook een zienswijze aan de kerkenraad.

Na ontvangst van die informatie stuurt het college die door aan degene, die klacht of bezwaar heeft ingediend. Wanneer die reageert gaat die informatie naar de andere betrokkenen. Indien die reageren gaat die informatie ook weer naar de klager.

Vervolgens organiseert het college een hoorzitting, waarvoor alle betrokkenen worden uitgenodigd en in beginsel in elkaars aanwezigheid worden gehoord ter toelichting van hun standpunt en verheldering van onderdelen, die vragen hebben opgeroepen.

Daarna stelt het college een schriftelijke uitspraak op, die aan alle betrokkenen wordt toegestuurd.

Voor het college is een speciaal mailadres opengesteld, waarop het bereikbaar is: SCCO Utrecht Noord-Holland


Overige Colleges


Het Classicale College voor Opzicht


Eén van de taken van de classis is het opzicht over leer, leven en uitoefening van hun functie van ambtsdragers. Daarvoor heeft de Kerkorde geregeld dat er per classis een college voor het opzicht is. De kleine synode heeft het college voor het opzicht in de classis Utrecht samengevoegd met dat van de classis Noord-Holland. Lees meer.

Het Classicale College voor Bezwaren en Geschillen


Wie een bezwaar heeft tegen een besluit of een handeling van de kerkenraad, kan dat kenbaar maken bij het College voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Goed om te vermelden is dat bezwaren moeten ingediend worden binnen 30 dagen na het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt. Lees meer.
 

Het Classicale College voor Visitatie


Als er spanningen of moeilijkheden zijn in een kerkenraad of een andere ambtelijke vergadering, kan er een beroep worden gedaan op bemiddeling door het College voor Visitatie.  Lees meer.

Het Classicale College voor Beleid en Beheerszaken


Het college voor de behandeling van beheerszaken houdt het toezicht op de financiën van de gemeenten en Classis en bemiddelt ook bij geschillen in vermogensrechtelijke zaken.  Lees meer.